Kategoria: Samochody od A do Z

Niekiedy potrzebne awaryjne otwieranie samochodu

<p>Bywają sytuacje, że jesteśmy rozkojarzeni albo po prostu mamy pecha i zwykłe, codzienne czynności wychodzą nam gorzej, niż zwykle. Nie możemy się skupić i popełniamy głupie błędy, do których często potem nie chcemy się przyznać znajomym. Jednym z takich błędów

MOŻLIWE PRZEŁOŻENIA

Istnieją trzy możliwe położenia linii środkowej zarysu narzędzia:korekcja zerowa; linia środkowa zarysu narzędzia jest styczna do koła podziałowego; teoretyczna grubość zęba, mierzona na kole podziałowym, jest wówczas równa szero­kości wrębu międzyzębnego; tak wykonane koło ma tzw. zęby zerowe (niekorygowane), w

KOREKCJA DODATNIA

Korekcja dodatnia; linia środkowa zarysu narzędzia nie styka się z kołem podziałowym, a więc odległość pomię­dzy osiami współpracujących kół ulega zwiększeniu; sze­rokość zęba mierzona na kole podziałowym jest wówczas większa niż szerokość wrębu międzyzębnego, a przesunięcie linii środkowej zarysu narzędzia

PRZESUNIĘCIE ZARYSU ZĘBA

Przesunięcie zarysu zęba wpływa w znacznym stopniu na kształt i wielkości geometryczne zęba. Korekcja dodatnia zwiększa grubość zębów, zarówno na kole podziałowym, jak i na kole podstaw, oraz wysokość głó\y zębów, przy czym grubość zębów na kole wierzchołków ulega zmniejszeniu.

WSPÓŁCZYNNIKI

Współ­czynniki (x) przesunięcia zarysu zęba dobiera się w praktyce tylko ze wspomnianego zakresu, przy czym w odniesieniu do utwardzonych powierzchniowo kół zębatych, stoso­wanych w mechanizmach napędowych samochodów, uwzględ­nia się wytrzymałość przekroju zęba, wytrzymałość po­wierzchni zęba na zatarcie oraz cichobieżność zazębienia.

KIERUNEK POCHYLENIA LINII ZĘBA

Kierunek pochylenia linii zęba. W przekładni zewnętrznej, złożonej z kół walcowych o zębach prostych, zwrot i kieru­nek działania sił międzyzębnych zależy od kierunku przeno­szenia napędu (od tego, czy rozpatruje się koło napędzające, czy napędzane) oraz od kierunku obrotu koła napędzającego.

KIERUNEK POCHYLENIA LINII ŚRUBOWYCH

Kierunki pochylenia linii śrubowych zębów na poszczegól­nych kołach  dobiera się tak, aby siły osiowe na wale pośrednim znosiły sic. Wszystkie koła wału pośredniego powinny więc mieć takie same kierunki pochylenia linii zębów. Jeżeli wał wejściowy (np. sprzęgła) obraca się zgodnie

SMAROWANIE

Smarowanie zanurzeniowe na ogół wy­starcza w zakresie prędkości obwodowych do 10 m/sek, przy czym pełna powierzchnia najniższej części przekładni powinna znajdować się całkowicie w kąpieli olejowej, a ilość oleju powinna zabezpieczać utrzymywanie się temperatury oleju w granicach dopuszczalnych. Zbyt wysoki

RÓŻNE SMAROWANIA

Przez smarowanie natryskowe zapewnia się również i sma­rowanie oraz chłodzenie łożysk, przy czym kierunek i na­tężenie strumienia oleju dobiera się w myśl zaleceń wytwórni łożysk. Dodatkowo trzeba zabezpieczyć dostatecznie szybkie spływanie oleju z kół, ponieważ inaczej olej może ulegać zawirowaniom

KOŁA ZĘBATE SKRZYNEK BIEGÓW

Koła zębate skrzynek biegów samochodów osobowych i cię­żarowych małej ładowności odkuwa się zwykle ze stali do cyjanowania, a koła przekładni samochodów ciężarowych o    średniej i dużej ładowności — ze stali do nawęglania. Ostatnio rozpowszechniają się koła zębate z tworzyw sztucz­nych.

OD KILKU LAT

Od kilku lat rozpowszechniają się koła stożkowe o zębach pro­stych frezowanych specjalnymi metodami, dzięki czemu uzyskuje się parametry zazębienia odpowiednio dostosowane do warunków pracy w samochodowych mechanizmach różnicowych: system CONIFLEX; zazębienie cechują: zmniejszony współczynnik wysokości zęba, zwiększony kąt przyporu oraz odpowiednio

WYKONANIE ZAZĘBIENIA

System REVACYCLE; zazębienie wykonuje się przy użyciu przeciągacza obrotowego, zaopatrzonego we wsta­wiane segmenty (każdy po 5 zębów); za ostatnimi zębami (wykańczającymi i kalibrującymi) znajduje się przerwa, która umożliwia przekręcenie ob­rabianego koła w celu wykonania ‚następnego wrębu; jedna obróbka każdego wrębu